“Цемент Шохой” ТӨХК нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, банканд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргадаг, ашгийн төлөө хуулийн этгээд юм. Компани нь 100 хувь төрийн өмчит хувьцаат компани бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь Засгийн газраас эрх олгосон төрийн байгууллага /ТӨБЗГ/ байна.ТӨБЗГ-ын 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн 110 дугаар тогтоолын хавсралтаар дүрмийг баталсан. “Цемент Шохой” ТӨХК-ийн ТУЗ нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ний өдөр Компанийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоог шинэчлэн баталсан.

Feature comparison