Хүний нөөцийн бодлого

Бодлого

2023 онд ажилтнуудыг үе шаттайгаар сургаж, сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай, багаар ажиллах бодлогыг баримтална.

Зарчим

Зорилго

Компанийн зорилго, зорилттой хүний нөөцийн менежментийг уялдуулж, нэгжийн чиг үүргийг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх чадавхтай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, ажилтныг идэвхжүүлэх, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, мэдээллийн системийг сайжруулах замаар хүний нөөцийн удирдпагыг сайжруулна.

Зорилт